Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду и Факултет техничких наука, Департман за грађевинарство и геодезију

16. КОНФЕРЕНЦИЈУ СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ
РИЗИК И БЕЗБЕДНОСНИ ИНЖЕЊЕРИНГ
ВРЊАЧКА БАЊА, ЈУН 2021.

ЗБОРНИК РАДОВА

16th CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
RISK AND SAFETY ENGINEERING
VRNJAČKA BANJA, JUNE 2021.

BOOK OF PROCEEDINGS

ISBN 978-86-6211-126-5 | Импресум | CIP
Контакт: Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, тел/факс: +381 21 4892511 / +381 21 4892515,
е-пошта: skola@vtsns.edu.rs

МЕЂУНАРОДНИ ПРОГРАМСКИ ОДБОР


 • др Бранко Савић, ВТШ Нови Сад, Србија, председник
 • др Петра Тановић, ВТШ Нови Сад, Србија, заменик председника
 • др Мирјана Лабан, ФТН, Нови Сад, Србија, заменик председника
 • др Ева Мрачкова, Департман заштите од пожара, Технички универзитет у Зволену, Словачка, члан
 • др Армандо Пиреш, Политехнички институт, Сетубал, Португал, члан
 • др Хуан Карлос Хернандез Буадес, Универзитет Пабло Де Олавиде, Шпанија, члан
 • др Василис Мустакис, Технички универзитет на Криту, Република Грчка, члан
 • др Думитру Мнерие, Политехника, Универзитет у Темишвару, Румунија, члан
 • др Михаил Аурел Титу, „Лусијан Блага” Универзитет у Сибиу, Румунија, члан
 • др Филип Кокаљ, Универзитет у Марибору, Машински факултет, Република Словенија
 • др Гордана Броћета, Универзитет у Бања Луци, БиХ
 • др Мери Цветковска, Грађевински факултет, Универзитет у Скопљу, Северна Македонија
 • др Звјездан Караџин, Рударско-геолошко-грађевински факултет у Тузли, БиХ
 • др Златан Цар, Технички факултет, Завод за аутоматику и електронику, Свеучилиште у Ријеци, Хрватска
 • др Анита Петровић-Гегић, ВТШ Нови Сад, Србија
 • др Саша Спаић, ВТШ Нови Сад, Србија
 • др Душан Гавански, ВТШ Нови Сад, Србија
 • др Бранко Бабић, ВТШ Нови Сад, Србија
 • др Биљана Гемовић,ВТШ Нови Сад, Србија
 • др Тања Крунић, ВТШ Нови Сад, Србија
 • др Ненад Јањић, ВТШ Нови Сад, Србија
 • др Александар Булајић, ВТШ Нови Сад, Србија
 • др Весна Петровић, ВТШ Нови Сад, Србија
 • др Властимир Радоњанин, ФТН Нови Сад, Србија
 • др Мирјана Малешев, ФТН, Нови Сад,Србија

INTERNATIONAL PROGRAMME COMMITTEE


 • PhD Branko Savic, HETS in Novi Sad, Serbia, president
 • PhD Petra Tanovic, HETS in Novi Sad, Serbia, vice-president
 • PhD Mirjana Laban, University of Novi Sad, Serbia, vice-president
 • PhD Eva Mracková, Technical University in Zvolen, Slovakia, member
 • PhD Armando Pires, Polytechnic Institute of Setúbal, Portugal, member
 • PhD Juan Carlos Hernández Buades, Pablo de Olavide University, Spain, member
 • PhD Vassilis Moustakis, Technical University of Crete, Greece, member
 • PhD Dumitru Mnerie, Polytechnic University of Timisoara, Romania, member
 • PhD Mihail Aurel Ţiţu, “Lucian Blaga” University of Sibiu, Romania, member
 • PhD Filip Kokalj, University of Maribor, Slovenia
 • PhD Gordana Broceta, University of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
 • PhD Meri Cvetovska, University of Skoplje, Republic of North Macedonia
 • Phd Zvjezdan Karadzin, University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina, member
 • PhD Zlatan Car, Universitz of Rijeka, Croatia, member
 • PhD Anita Petrovic-Gegic, HETS in Novi Sad, Serbia, member
 • PhD Sasa Spaic, HETS in Novi Sad, Serbia, member
 • PhD Dušan Gavanski, HETS in Novi Sad, Serbia, member
 • PhD Branko Babic, HETS in Novi Sad, Serbia, member
 • PhD Biljana Gemovic, HETS in Novi Sad, Serbia, member
 • PhD Tanja Krunic, HETS in Novi Sad, Serbia, member
 • PhD Nenad Janjic, HETS in Novi Sad, Serbia, member
 • PhD Aleksandar Bulajic, HETS in Novi Sad, Serbia, member
 • PhD Vesna Petrovic, HETS in Novi Sad, Serbia, member
 • PhD Vlastimir Radonjanin, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia, member
 • PhD Mirjana Malesev, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia, member


ПРЕДГОВОР УРЕДНИКАПоштовани, Пред Вама је Зборник радова XVI конференције са међународним учешћем „Ризик и безбедносни инжењеринг”. Kao и на претходним скуповима, покушали смо да кроз ову Конференцију и проистеклу публикацију допринесемо развоју научних и стручних знања у области заштите, у циљу бржег напретка нашег друштва и достизања европских стандарда којима смо, надамо се, из године у годину све ближи. Поштујући несумњив карактер мултидисциплинарности заштите као такве, у радовима који су обухваћени овим Зборником поред безбедности и здравља на раду, налазе се и теме из заштите од пожара, заштите животне средине, ванредних ситуација и безбедности у другим областима. Надамо се да ћете из публикованих радова проширити домен својих знања и бити подстакнути на даља истраживања. Зборник обухвата oкo 60 радова, које су писали аутори из земље и иностранства. Захваљујемо свим ауторима на указаном поверењу, спремности и сарадњи приликом припреме овог Зборника.


Нови Сад, јун 2021.
Међународни програмски одбор


Novi Sad, month 2021

EDITOR’S PREFACE

Dear colleagues, We present you the Proceedings of the XVIth Conference with International Participation on “Risk and Safety Engineering”. As at earlier events, we have tried to contribute to the development of scientific and professional knowledge in the field of protection through the Conference and the resulting publication, in order to accelerate the progress of our society and reach European standards to which we are, hopefully, closer every year. Respecting the undoubted multidisciplinary character of protection as such, among the works included in the Proceedings, in addition to occupational safety and health, there are also topics from fire protection, environmental protection, emergency response and safety in other areas. We hope that you will expand the domain of your knowledge from the published contributions and be encouraged to further research. The Proceedings includes about 60 papers, written by authors from the country and abroad. We thank all the authors for their trust, readiness and cooperation during the preparation of the Proceedings.


Novi Sad, June 2021
The International Programme Committee

РАДОВИ / PAPERS

Безбедност и здравље на раду / Occupational safety and health

ЗНАЧАЈ ЉУДСКОГ ФАКТОРА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
Синиша Додић
Бојана Бајић
Дамјан Вучуровић

ПРИНЦИПИ ИСТРАГЕ ИНЦИДЕНАТА НА РАДУ
Синиша Додић
Бојана Бајић
Дамјан Вучуровић

СИСТЕМИ ВИДЕО НАДЗОРА У БЕЗБЕДНОСНОЈ ЗАШТИТИ ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА
Александар Петров

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ ПРИ РУКОВАЊУ СА ПОТКАЛИБАРНИМ ОБЕЛЕЖАВАЈУЋИМ ПРОЈЕКТИЛОМ 125mm
Милан Кончар
Јовица Милићевић
Добривоје Мутавџић

SAFETY AND HEALTH PROTECTION IN SCHOOLS IN THE CONDITIONS OF CORONA VIRUS PANDEMIC
Vesna Nikolić
Tamara Vukić
Mirjana Galjak

ПРИМЕНА АХП МЕТОДЕ У ИЗБОРУ АНТИВИБРАЦИОНИХ РУКАВИЦА
Небојша Ћурчић
Новак Милошевић
Марта Трнинић
Марина Стаменовић

САВРЕМЕНО ИНТЕРАКТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ ТИПСКИХ КАНЦЕЛАРИЈСКИХ ПРОСТОРА: ДИЗАЈН РАСВЕТЕ У ФУНКЦИЈИ БЕЗБЕДНИХ И ЗДРАВИХ УСЛОВА РАДНЕ ОКОЛИНЕ
Небојша Ћурчић
Предраг Максић
Марина Стаменовић
Новак Милошевић

ИЗБОР ЛИЧНЕ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ ОД ИЗЛАГАЊА БУЦИ НА ОСНОВУ ИСПИТИВАЊА УСЛОВА РАДНЕ ОКОЛИНЕ
Новак Милошевић
Небојша Ћуричић
Марта Трнинић
Марина Стаменовић

СТРЕС НА РАДНОМ МЕСТУ
Наташа Ћировић
Ивана Бојовић

АНАЛИЗА ТРЕНДА ПОВРЕДА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ И СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2015-2019.
Никола Шобат
Биљана Врањеш
Миле Вајкић
Евица Стојиљковић

SOME RESEARCH ON THE RISK OF OSTEO-MUSCULOSKELETAL DISORDERS ACQUIRED AT WORKPLACE
Dumitru Mnerie
Anton-Francisc Szasz
Cecilian Badea Misca
Doina Elena Pope
Gabriela Mnerie

УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ ПРИ РАДУ НА ГРАДИЛИШТИМА - ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ
Биљана Гемовић
Никола Јованов

УТИЦАЈ КОЕФИЦИЈЕНТА ТРЕЊА КЛИЗАЊА НА МОГУЋНОСТ НАСТАНКА ПОВРЕДА НА РАДУ УСЛЕД КЛИЗАЊА
Владимир Блануша
Ненад Станковић
Душан Гавански

АНАЛИЗА ПРИСТУПА ВОЗАЧА НА МЕСТО УПРАВЉАЊА ВИЉУШКАРОМ
Душан Гавански
Владимир Блануша

ASSESSMENT OF HEALTH AND SAFETY MEASURES IN POLYVINYL CHLORIDE PIPES MANUFACTURING
Vesna Marjanović
Siniša Bjelica
Ivana Marinković
Vukašin Krunić
Ljiljana Trumbulović

ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ АСПЕКТИ ЕМИСИЈА ПРОУЗРОКОВАНИХ ЗАГРЕВАЊЕМ ПОЛИМЕРНИХ ФИЛАМЕНАТА ТОКОМ ШТАМПЕ
Невена Вукић
Тамара Ерцег
Иван Ристић

ЛИНЕАРНИ ТРЕНД НИВОА БУКЕ У БОЛНИЧКОЈ АКУСТИЧКОЈ ЗОНИ, СРБИЈА
Маријана Срећковић
Светлана Карић
Тихомир Дуганџија
Предраг Кузмановић

INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION APPROACH TO HUMAN RIGHT TO A HEALTHY AND SAFETY WORKING ENVIRONMENT
Joldzic Dr Vladan

LEGISLATIVE APPROACH TO SAFETY AND HEALTH AT WORK
Joldzic Dr Vladan
Безбедност у другим областима / Safety in other fields

BIOMASS ASH - ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUCT IN A CIRCULAR ECONOMY
Slobodan Šupić
Vlastimir Radonjanin
Mirjana Malešev

GASOLINE TRANSPORT PROPOSALS ACCORDING TO THE EUROPEAN AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS BY ROAD
Matilda Lazić
Miodrag Kovačević

ИДЕНТИФИКАЦИЈА МЕТАНОЛА КАО НАРОЧИТО ОПАСНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ
Матилда Лзић
Миодраг Ковачевић

ЗНАЧАЈ РЕКРЕАЦИЈЕ И ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ У СПРЕЧАВАЊУ БОЛЕСТИ
Александар Ивановски
Срђан Милосављевић
Ивана Марков Чикић

FIRE RISK ASSESSMENT OF THE HOTEL "PATRIA" IN SUBOTICA
Slobodan Šupić
Bojan Vučetić
Mirjana Laban

НОРМАТИВНО-ПРАВНА РЕГУЛАТИВА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА СА ОСВРТОМ НА ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ СЕКТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Сандра Ковачевић

CONCEPT OF MOBBING, CONSEQUENCES FOR THE VICTIM AND HER PROTECTION
Daniela Trajkovski
Ivan Pekic

MODELS OF SECURING RESIDENTIAL FACILITIES FROM TERRORISM
Milan Samopjan
Marko Radovanović

ЗАШТИТА ВЕБ АПЛИКАЦИЈА ОД ПОЈЕДИНИХ НАПАДА
Наталија Вугделија
Никола Недељковић
Ненад Којић

ПРИМЕРИ УПОТРЕБЕ ТЕРМОГРАФИЈЕ У ИНЖЕЊЕРСТВУ
Бранислав Јовановић
Иван Иванковић
Владимир Поповић

СИСТЕМИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ УПАДА У РАЧУНАРСКУ МРЕЖУ
Милан Павловић
Марија Зајегановић
Марија Милић
Слободан Чабаркапа
Никола Курбалија

АГРЕСИЈА СЕВЕРНОАТЛАНТСКЕ АЛИЈАНСЕ (НАТО) НА САВЕЗНУ РЕПУБЛИКУ ЈУГОСЛАВИЈУ - ЗЛОЧИН БЕЗ КАЗНЕ
Чедомир Герзић

УТИЦАЈ НАТО БОМБАРДОВАЊА СРЈ НА ЕКОЛОШКИ СИСТЕМ И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ
Горан Поповић
Негован Ивановић
Душан Јанковић

ИЗРАДА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВЕ СИЛЕ И НАПАДУ ЗИМИ
Срђан Костић
Александар Алексић
Јовица Милићевић

ПОСЛЕДИЦЕ КАТАСТРОФАЛНИХ ДОГАЂАЈА ИЗАЗВАНИХ ЕКСПЛОЗИЈОМ АМОНИЈУМ-НИТРАТА
Биљана Ловчевић-Курељушић
Мирјана Лабан
Игор Пешко
Анка Старчев-Ћурчин
Милан Дреновић

AUGMENTED EDUCATION: WAY TO INCREASE QUALITY AND EFFICIENCY OF EDUCATION
Marko Đapan
Nastasija Nikolić
Ivan Mačužić
Petar Todorović
Arso Vukićević

HEAVY METALS IN ILLEGAL LANDFILL SOIL
Marijana Apić
Tatjana Taušanović
Nataša Stojić
Mira Pucarević
Dunja Prokić

POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS IN ILLEGAL LANDFIL SOIL
Tatjana Taušanović
Marijana Apić
Nataša Stojić
Mira Pucarević
Snežana Štrbac

ILLEGAL LANDFILLS AS A CAUSE OF ENVIRONMENTAL POLLUTION IN AP VOJVODINA
Nataša Stojić
Dunja Prokić
Mira Pucarević
Tatjana Taušanović
Marijana Apić

ЕКСПЛОЗИВНЕ АТМОСФЕРЕ У ПРОГРАМУ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ И ПОСЛОВА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА
Саша Спаић

МИКРОТАЛАСНО ЗРАЧЕЊЕ МОБИЛНИХ КОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА
Весна Петровић

САМОПРИЈАВЉЕНА АГРЕСИЈА КОД ВОЗАЧА ПУТНИЧКИХ АУТОМОБИЛА
Александар Булајић
Драган Јовановић
Бошко Матовић

СТРАТЕГИЈСКИ БЕЗБЕДНОСНИ МЕНАЏМЕНТ У СИТУАЦИЈАМА ИНЦИДЕНТА У САЈБЕР ПРОСТОРУ
Милан Миљковић

НАЧЕЛО ЈАВНОСТИ И ОДЛУЧИВАЊЕ У ПРОЦЕНАМА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Јована Топалић Марковић
Владимир Муленски
Дијана Ђурић

COVID 19 PANDEMIJA - EKOLOŠKO BEZBEDNOSNI IZAZOV
Даница Вукајловић
Горана Милинчић-Станчић
Владимир Мученски
Ђорђе Ћосић

УТИЦАЈ СИНДРОМА РАЧУНАРСКОГ ВИДА НА ПРОДУКТИВНОСТ У ИКТ СЕКТОРУ
Петра Балабан
Дејан Видука
Јасмина Ђурашковић

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ПРИ УДЕСУ СА ОПАСНИМ МАТЕРИЈАЛИМА
Бранко Бабић

АНАЛИЗА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА У СЕКТОРУ ЈАВНОГ ВОДОСНАБДЕВАЊА ПРЕМА ЗАХТЕВИМА EN 15975-2 СТАНДАРДА
Ана Стојановић
Дејан Васовић
Амелија Ђорђевић

ПРИЛОГ У РАЗВИЈАЊУ ПРАКСЕ РУКОВАЊА ПЕСТИЦИДИМА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ЖИВОГ СВЕТА
Анита Петровић-Гегић
Драгана Тодоровић
Петра Тановић

СЕКСУАЛНО УЗНЕМИРАВАЊЕ НА РАДНОМ МЕСТУ
Јелена Матошевић
Ана Протулипац
Соња Иванчевић

ОДРЕЂИВАЊЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ТЕШКИХ МЕТАЛА И ХЕМИЈСКОГ САСТАВА У ЗЕМЉИШТУ УЗ ДУНАВСКИ РУКАВАЦ КОД МЕСТА КАЋ
Петра Тановић
Татјана Божовић
Александра Ботић
Анита Петровић-Гегић

IMPACT OF EXTREME WINTER CONDITIONS ON VERNACULAR BUILDINGS
Senka Bajić
Mirjana Sladić Todorov
Marko Todorov

ЕКОНОМСКА БЕЗБЕДНОСТ У СВЕТЛУ ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ ТРЕТМАНА ХУМАНОГ ЕКОСИСТЕМА: ЖИВОТ И ЗДРАВЉЕ
Кристијан Ристић
Илија Животић

ПРОЦЕНА АСПЕКАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ГРАФИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ
Петра Балабан
Срђан Станојковић
Срђан Јелена Божовић

МЕРЕ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПРОДУКТИВНОСТИ СТАРИЈИХ РАДНИКА
Даниела Ристић
Огњен Ристић

СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД НЕУСПЕХА НА ОНЛАЈН ПРЕДМЕТИМА ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА
Тања Крунић

ПРИМЕНА СЕНЗОРА И ДРУГИХ ЕЛЕМЕНАТА АУТОМАТИЗАЦИЈЕ У ЦИЉУ ПРОАKТИВНОГ ОДРЖАВАЊА И ЗАШТИТЕ АСИНХРОНИХ МОТОРА И ДРУГЕ ЕЛЕKТРОЕНЕРГЕТСKЕ ОПРЕМЕ
Божо Илић
Бранко Савић
Ненад Јањић

РАДИОАКТИВНОСТ ВОДЕ У МАЧВАНСКОМ ОКРУГУ, СРБИЈА
Предраг Кузмановић
Светлана Карић
Маријана Срећковић
Милица Карић